Veikla

 Skemų socialinės globos namų direktoriaus Gintaro Girštauto

EINAMŲJŲ METŲ  UŽDUOTYS

Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis  vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę 2.1.1. inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigos  teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis;

2.1.2. inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigoje pasitaikantiems neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir (ar) jų prevencijai užtikrinti

 

2.1.1 įsivertinus įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įvertintas jų poveikis;

2.1.2 įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir ( ar) jų prevencijai užtikrinti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. spalio 25 d. raštu Nr. (14.4-32) SD-6395 „Dėl 2017 metų socialinės globos kainos“ Skemų socialinės globos namų direktorius 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-16 patvirtino, kad socialinės globos kaina Skemų socialinės globos namuose nuo 2017 m. sausio 01 d. vienam asmeniui su negalia – 529,0 Eur , asmeniui su sunkia negalia – 605,0 Eur per mėnesį.