Skemų socialinės globos namų direktoriaus Gintaro Girštauto

EINAMŲJŲ METŲ  UŽDUOTYS

Nr. Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis  vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę 2.1.1. inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigos  teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis;

2.1.2. inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigoje pasitaikantiems neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir (ar) jų prevencijai užtikrinti

 

2.1.1 įsivertinus įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įvertintas jų poveikis;

2.1.2 įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir ( ar) jų prevencijai užtikrinti