Skemų socialinės globos namų direktoriaus Gintaro Girštauto

EINAMŲJŲ METŲ  UŽDUOTYS

Nr. Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis  vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę 2.1.1. inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigos  teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis;

2.1.2. inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigoje pasitaikantiems neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir (ar) jų prevencijai užtikrinti

 

2.1.1 įsivertinus įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įvertintas jų poveikis;

2.1.2 įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir ( ar) jų prevencijai užtikrinti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. spalio 25 d. raštu Nr. (14.4-32) SD-6395 „Dėl 2017 metų socialinės globos kainos“ Skemų socialinės globos namų direktorius 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-16 patvirtino, kad socialinės globos kaina Skemų socialinės globos namuose nuo 2017 m. sausio 01 d. vienam asmeniui su negalia – 529,0 Eur , asmeniui su sunkia negalia – 605,0 Eur per mėnesį.

 

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PASLAUGŲ DVEJOPO KAINŲ SKELBIMO

Vadovaujantis Skemų socialinės globos namų direktorius 2014 m. rugpjūčio mėn. 22 d. įsakymu Nr. (V2-1.7-21)socialinės globos paslaugų kaina dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu perskaičiuojama sekančiai:

 

Paslaugos pavadinimas Įkainis litais Įkainis EUR
Vartotojams,  kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui (abonentinės) 2,41 Lt butui per mėn. 0,70 EUR butui per mėn
Vartotojams,  kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui kintamos dalies (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) 2,80 Lt./m3 0,81 EUR/m3
Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade (abonentinės) 1,87 Lt apskaitos prietaisui per mėn. 0,54 EUR apskaitos prietaisui per mėn.
Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade kintamos (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) 0,83 Lt/m3 0,24 EUR/m3
Abonentams 4,58 Lt  apskaitos prietaisui per mėn. 1,33 EUR apskaitos prietaisui per mėn.

Vadovaudamasis  „Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija)“, Skemų socialinės globos namai savo veiklos teritorijoje nustatė vidutinį vartotojų suvartojamo  geriamojo vandens kiekį.
Nuo 2016 metų vasario 1 dienos,  vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį –  1,73 kub. m/gyventojui per mėnesį.

Kontaktiniai duomenys, kuriais galima  pranešti apie energijos ar geriamo vandens tiekimą ar jų  sutrikimus:

Skemų socialinės globos namų inžinierius   Regimantas Kilius –   telefonas +3706101046nulis

Skemų socialinės globos namų energetikas  Gediminas Kančys – telefonas +3706163978septyni.

Audito išvada 2015 m

Audito išvada 2016 metai