SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 1. BENDROJI DALIS

1.1. Skemų socialinės globos namai (toliau vadinama – globos namai) įkurti 1936 metais. Įmonės registracijos kodas 190796039. Įmonė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės norminiais aktais, globos namų nuostatais.

1.2. Globos namai užsiima socialine globa.

1.3. Globos namų vidaus darbo saugos ir tvarkos taisyklės reglamentuoja struktūrinių padalinių, esančių globos namų priklausomybėje, bendra tvarka.

1.4. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartys, pareiginiai nuostatai, saugos darbe instrukcijos, kolektyvinė sutartis tarp administracijos ir vietos profesinės sąjungos.

1.5. Asmuo priimamas dirbti į globos namus, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, saugos darbe instrukcijomis ir jam sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų.

1.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbdavio tapatybę patvirtinančio dokumento, išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos patvirtinimo” 2003 m. balandžio 24 d. Nr. 503 įmonėje darbuotojams išduodami darbo pažymėjimai, kuriame nurodyta organizacinės struktūros pavadinimas, darbuotojo vardas ir pavardės, pareigų pavadinimas, darbo sutarties arba įsakymo dėl asmens, priimto į darbą numeris, datos, įmonės anspaudas, darbdavio pareigos, parašas, vardas ir pavardė, pažymėjimo išdavimo ir galiojimo laikas. Pažymėjimas galioja penkerius metus.

2. GLOBOS NAMŲ STRUKTŪRA

2.1. Globos namų struktūrą sudaro:

 • administracija;
 • maisto ruošimo padalinys;
 • intensyvios slaugos skyrius;
 • socialinės reabilitacijos skyrius;
 • buities sektorius;
 • ūkio skyrius.

 1. 3. DARBO LAIKAS

3.1. Globos namuose taikomos darbo laiko normavimo formos:

 • penkių dienų darbo savaitė su 2 poilsio dienomis;
 • šešių dienų darbo savaitė, esant pamaininiam darbui ir suminei laiko apskaitai.

3.2. Darbas virš nustatytos darbo trukmės nelaikomas viršvalandiniu darbu:

 • direktoriui;
 • vyriausiajai finansininkei;
 • vyriausiajai slaugytojai;
 • vyriausiajai socialinei darbuotojai;
 • vyriausiajai virėjai.

3.3. Esant penkių dienų darbo savaitei, darbo laiko pradžia 8.00 vai., pabaiga -17.00 vai.

3.4. Poilsio dienų ir švenčių išvakarėse darbo laiko pabaiga yra 15.45 val.

3.5. Pietų pertraukos trukmė 45 min. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

3.6. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo dienos bėgyje daryti trumpalaikes pertraukėles poilsiui.

3.7. Šešių darbo dienų savaitė, esant pamaininiam darbui ir suminei darbo laiko apskaitai, taikoma medicinos personalui.

3.8. Pamainų grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jų įsigaliojimo.

3.9. Draudžiama darbuotojui pasitraukti iš darbo vietos iki atvyks   į pakeičiantis darbuotojas. Neatvykus darbuotojui, pranešama darbų vadovui, kuris privalo nedelsiant imtis priemonių.

3.10. Tiesioginis vadovas, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip 1 darbo dienai.

 1. DARBO APMOKĖJIMAS

4.1. Globos namų darbuotojų darbas apmokamas pagal nustatytus koeficientus. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį.

4.2. Visiems darbuotojams garantuojamas minimalus atlyginimas.

4.3. Minimalus globos namų darbuotojų atlyginimas lygus Lietuvos Respublikos patvirtintam MMA ir mokamas kaip pagrindinis tarifinis atlyginimas, kita dalis pridedama už darbo sąlygas, jų sudėtingumą.

4.4. Priklausomai nuo darbo užmokesčio fondo dydžio, darbuotojui kas mėnesį mokamas priedas prie pagrindinio atlyginimo, kuris taip pat priklauso nuo kiekvieno darbuotojo asmeninio indėlio į atliekamą darbą. Mokamo priedo dydį nustato pensionato direktorius įsakymo tvarka.

4.5. Jeigu darbuotojas dirba nepilną darbo dieną jam mokama proporcingai dirbtam laikui. Tokiu atveju atlyginimo dydis gali būti mažesnis už įstatymu numatytą MMA.

4.6. Darbo užmokestis mokamas 2 kartus per mėnesį.

4.7. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 d.d. iki prasidedant atostogoms.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI

5.1. Siekiant, kad globos namai turėtų gerą vardą, turi būti užtikrinta aukšta drausmė, maksimalus dėmesys klientams ir pavyzdinė aptarnavimo kultūra.

5.2. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje turi būti švaru ir tvarkinga.

5.3. Globos namų patalpose ar jam priklausančioje teritorijoje rūkyti leidžiama tik tam skirtose specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose rūkyti draudžiama.

5.4. Globos namuose turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.

5.5. Nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros šildymo prietaisų.

5.6. Globos namų patalpose, skyriuose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.

5.7. Darbuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijų reikalavimų, su kuriomis jie supažindinami prieš pradedant darbą.

5.8. Transporto priemonių judėjimo greitis teritorijoje neturi viršyti 30 km/h.

5.9. Už vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai ir padalinių vadovai.

6. REIKALAVIMAI TVARKAI  GLOBOS NAMUOSE

6.1. Globos namų patalpose turi būti gaisro gesinimo priemonės.

6.2. Neužkrauti praėjimų prie gesinimo priemonių ir elektros paskirstymo spintų.

6.3. Laikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą,  įrengimus ir prietaisus.

6.4. Įrengimus naudoti tik pagal paskirtį.

6.5. Laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos.

6.6. Darbuotojui draudžiama užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu.

6.7.  Globos namų teritorijoje ir struktūriniuose padaliniuose asmenys, nedirbantys pensionate, gali būti tik lydimi globos namų vadovo ar jo įgaliotų asmenų.

6.8. Vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų turi laikytis visi asmenys, esantys pensionato teritorijoje.

6.9. Vykdyti administracijos ir kontroliuojančių valstybinių įstaigų pareigūnų teisėtus reikalavimus.

6.10. Už šiame skyriuje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako padalinio vadovas arba jo funkcijas vykdantis asmuo.

 1. REIKALAVIMAI TVARKAI ADMINISTRACINĖSE PATALPOSE

7.1. Administracijos patalpose nustatomi šie reikalavimai:

 • draudžiama laikyti pašalinius daiktus;
 • kabinetai turi būti švarūs ir tvarkingi;
 • Kabineto kabinetą užrakina paskutinysis išeinantis darbuotojas.

7.2. raktus gali turėti tik tie darbuotojai, kurie betarpiškai jame dirba. Perduoti raktus kitam asmeniui draudžiama, išskyrus atvejus, kada tai daryti nurodo padalinio vadovas arba direktorius.

7.3. Vienas komplektas raktų nuo visų patalpų yra pas direktoriaus paskirtą asmenį.

7.4. Be globos namų direktoriaus ar pavaduotojo ūkio reikalams leidimo draudžiama pašaliniams asmenims leisti naudotis orgtechnika ( kompiuteriais, telefonais, faksais, dauginimo aparatais ir spausdinimo technika).

7.5. Valstybinių institucijų pareigūnams bet kokia informacija teikiama tik su globos namų direktoriaus žinia.

7.6. Už šiame skyriuje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako padalinių, kuriems skirtos patalpos administracinėje zonoje arba orgtechnika, vadovai.

 1. 8. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ IR PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGOS

8.1. Globos namų darbuotojai privalo:

 • darbo metu būti tvarkingai apsirengę, susišukavę;
 • bendraujant su bendradarbiais, globos namų gyventojais ar interesantais, parodyti jiems dėmesį, būti mandagiam ir atidžiam ir, išsiaiškinus interesanto tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas spręsti interesanto problemą, jis turi nurodyti, kas tai galėtų padaryti;
 • saugoti ir nekenkti kitų darbuotojų ir globos namų gyventojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų, darbo saugos instrukcijų reikalavimus;
 • ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių ( liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.) pranešti apie tai kaip galima greičiau tiesioginiam vadovui ar globos namų direktoriui;
 • tinkamai atlikti pavestą darbą;

8.2. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotikų, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų;

8.3. Ypatingai grubiais darbo drausmės pažeidimais taip pat laikomas seksualiai prikabus ar smurtaujantis elgesys su globos namų gyventojais.

8.4. Pasirodymas darbe neblaiviems arba alkoholio vartojimas darbo metu yra ypatingai grubus darbo drausmės pažeidimas. Už vidaus darbo tvarkos taisyklių nevykdymą ar netinkamą vykdymą baudžiami drausminėmis nuobaudomis.

 1. 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1  Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems globos namų darbuotojams.

9.2. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis ir jos skelbiamos viešoje vietoje.

9.3. Nepageidaujantys dirbti taisyklėse nustatyta tvarka darbuotojai apie tai raštu praneša globos namų direktoriui.