SKEMŲ  SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

Skemų socialinės globos namų darbuotojas siekia teikti pagalbą klientui (asmeniui ar jų grupei). Siekdamas teikti pagalbą,  darbuotojas:

–  yra gero profesinio išsilavinimo specialistas, pasižymintis dorovingumu;

– nuolat kelia savo kvalifikaciją; atnaujina žinias, kad galėtų realizuoti socialinio darbo vertybes;

– kiek galėdamas išnaudoja profesines žinias bei gebėjimus socialinio darbo vertybėms įgyvendinti;

– savo veikla siekia socialinės globos namų gyventojo gerovės, darbe jo interesus vertina labiau nei savuosius;

– pasisako prieš žmonių ar jų grupių diskriminavimą, nehumanišką elgesį su jais;

– atsako už teikiamų paslaugų kokybę;

– yra nepakantus piktnaudžiavimui tarnybine padėtimi, nesiekia išnaudoti gyventojo.

2 straipsnis.  Darbuotojo etinė atsakomybė klientui

Skemų socialinės globos namų darbuotojas gerbia gyventojo orumą, jo teisę į laisvą apsisprendimą. Vadovaudamasis šiuo principu,  darbuotojas:

– pripažįsta visus asmenis, kuriems reikalinga jo pagalba, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, tautybės, tikėjimo, politinių įsitikinimų, odos spalvos, civilinės padėties, seksualinės orientacijos bei kitų požymių; aptarnauja ir gina visus  gyventojo, santykius su jais grįsdamas nuoširdumu bei atsidavimu jiems; yra suinteresuotas kompetentingai padėti gyventojui, įveikti jo gyvenimo sunkumus;

– atskleidžia ir įvertina paties  gyventojo galimybes savarankiškai spręsti savo gyvenimo problemas;

– informuoja  gyventoją apie galimą pagalbos suteikimą;

– teikia  gyventojui išsamią informaciją apie jo teises, galimybes bei su tuo susijusias pareigas;

– pasitelkia į pagalbą patyrusius specialistus, jei to reikalauja  gyventojo interesai;

– neatskleidžia konfidencialios informacijos apie gyventoją be jo sutikimo tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai;

– su gyventojais bendrauja mandagiai ir taktiškai.

3 straipsnis.  Socialinės globos namų darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais ir kitais specialistais

Vykdydamas profesines pareigas, socialinės globos namų darbuotojas bendradarbiauja su kitais darbuotojais bei kitų sričių specialistais. Tuo atveju  darbuotojas:

– gerbia kolegų ir kitų specialistų žinias ir patirtį;

– yra jiems lojalus;

– savo kolegos kliento reikalus sprendžia atsakingai;

– kritiškai vertina bendradarbių, pažeidusių  darbuotojo etikos normas, elgesį.

4 straipsnis.  Socialinės globos namų darbuotojo ir darbdavio santykiai

Socialinės globos namų darbuotojas:

– tvirtai ir garbingai laikosi susitarimų ir įsipareigojimų Skemų socialinės globos namams;

– nuolat siekia tobulinti savo socialinės globos namų veiklą, didinti jos teikiamų paslaugų veiksmingumą;

– sąžiningai ir racionaliai disponuoja socialinei pagalbai skirtais organizacijos finansiniais ir materialiniais ištekliais.

5 straipsnis. Socialinės globos namų darbuotojo santykis su savo profesija

Socialinės globos namų darbuotojas aktyviai puoselėja ir gina savo profesinę garbę. Tuo tikslu  darbuotojas:

– propaguoja socialinio darbo reikšmę, jo tikslus, priemones ir etikos principus;

– rūpinasi, kad būtų užkirstas kelias, nekvalifikuotai ir nelicenzijuotai socialinio darbo praktikai;

– prieštarauja, kai reklamos, rinkos paieškų ar kitais sumetimais mėginama skelbti nekvalifikuotą, nekompetentingą, teoriškai bei praktiškai nepagrįstą informaciją apie pensionato darbą;

6 straipsnis.  Socialinės globos namų darbuotojo etinė pareiga visuomenei

Socialinės globos namų darbuotojas tarnauja visuomenės socialinei gerovei. Vadovaudamasis šiuo principu darbuotojas:

– siekia sudaryti sąlygas individų pozityviai raiškai, jų socialinėms garantijoms ginti, asmeniniams poreikiams tenkinti;

– rūpinasi, kad socialinės globos namuose, gyvenantiems tautinių, religinių, kultūrinių ir kitokių mažumų atstovams būtų teikiama reikalinga socialinė pagalba;

– veikia, plėsdamas visų  gyventojų galimybes rinktis reikiamą pagalbą;

yra susipažinęs su Lietuvos socialine politika, įstatymais bei poįstatyminiais aktais ir siekia pozityvių pokyčių, kuriais būtų pagerinta gyventojų socialinė apsauga, įgyvendinamas socialinis teisingumas;

– pareiškia savo nuomonę apie socialinės gerovės problemas per bendrus pensionato darbuotojų pasitarimus.

7 straipsnis.  Profesinės normos

Palaikyti nustatytą socialinės globos namų vertybių sistemą, laikytis etinių principų, profesinių žinių bei metodikos, stengtis juos tobulinti.

Laikytis profesinių veiklos normų ir prisidėti prie jų tobulinimo.

Apginti profesinį darbą nuo neteisingos kritikos bei skatinti pasitikėjimą juo.

Konstruktyviai kritikuoti profesinę veiklą, jos teorijas, metodus.

Skatinti naujų požiūrių ir metodikų, atitinkančių naujai atsiradusius bei jau egzistuojančius poreikius, ieškojimą.