2019 m. Skemų sgn. veiklos ataskaita

Skemų socialinės globos namų direktoriaus Gintaro Girštauto

EINAMŲJŲ METŲ  UŽDUOTYS

Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis  vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę 2.1.1. inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigos  teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis;

2.1.2. inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigoje pasitaikantiems neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir (ar) jų prevencijai užtikrinti

2.1.1 įsivertinus įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įvertintas jų poveikis;

2.1.2 įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir ( ar) jų prevencijai užtikrinti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018  m. lapkričio 26 d. Nr. (14.4-32) SD-6176 raštu „Dėl 2019 m. socialinės globos kainos“ , Skemų socialinės globos direktorius  2018 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-14 patvirtino socialinės globos kainą  Skemų socialinės globos namuose – nuo 2019 m. sausio 01 d. vienam asmeniui su negalia – 600,0 Eur , asmeniui su sunkia negalia –680,0 Eur per mėnesį.