APGYVENDINIMO SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKA

 1. Apsigyventi globos namuose gali asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra ir pagalba ir kuriems paslaugų teikimas jų namuose ar kitose ne stacionariose globos įstaigose yra negalimas arba tos paslaugos nėra efektyvios;
 2. Asmuo (jo globėjas (rūpintojas) ar tėvai), pageidaujantis apsigyventi (ar apgyvendinti kitą asmenį) ilgalaikei socialinei globai, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos/paslaugų skyrių, kuriame bus suteikta informacija apie apgyvendinimą ir reikalingi pateikti dokumentai;
 3. Sprendimą dėl ilgalaikių socialinės globos paslaugų asmeniui skyrimo priima miesto (rajono) savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
 4. Miesto (rajono) savivaldybės administracija priėmusi sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose, sprendimo kopiją siunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 5. Prieš apgyvendinant asmenį globos įstaigoje, Neįgaliųjų reikalų departamentas išrašo asmens siuntimą į globos namus;
 6. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į  eilę ilgalaikei socialinei globai globos namuose gauti, kurią sudaro ir tvarko Neįgaliųjų reikalų departamentas;
 7. Skemų socialinės globos namai turi galimybę asmenims suteikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kurios teikiamos ne ilgiau kaip 6 mėn. per metus. Šiai paslaugai gauti kreipiamasi į miesto (rajono) savivaldybės socialinės paramos/paslaugų skyrių;
 8. Globos namai teikia atokvėpio paslaugas, dėl kurių skyrimo galima kreiptis į miesto (rajono) savivaldybės socialinės paramos/paslaugų skyrių arba į globos namų administraciją;
 9. Skemų socialinės globos namuose gali apsigyventi asmenį sudarant komercinių paslaugų teikimo sutartį, o šiai paslaugai gauti kreipiamasi į globos namų administraciją.

Norint apsigyventi Skemų socialinės globos namuose, būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. Siuntimą į socialinės globos namus (išskyrus trumpalaikės socialinės globos, atokvėpio paslaugų ir komercinių paslaugų teikimo atvejais);
 2. Asmens (jo globėjo, rūpintojo) prašymas;
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas);
 4. pensininko pažymėjimas ir jo kopija;
 5. Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio pažymos nustatymo kopija) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos);
 6. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
 7. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
 8. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
 9. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 10. Teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus);
 11. Kompensuojamų vaistų pasas.

Paslaugų gavėjų apgyvendinimo, paskirstymo į skyrius ir perkėlimo iš vieno kambario į kitą tvarkos aprašas

 

Informacija atnaujinama 2022-01-18