Skemų socialinės globos namų teritorija yra  19 ha. Bendrasis visų įstaigai priklausančių pastatų plotas – 13 136 m2 ,iš kurių 8003 m2 yra gyvenamas plotas. Miegamas plotas sudaro  2442 m2

Skemų socialinės globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitas bankuose. Socialinės globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų, Socialinių paslaugų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

Įstaigos strateginis tikslas – gerinti socialinių paslaugų kokybę, plėsti jų įvairovę ir užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas globos įstaigoje.
Veiklos tikslai :
1. Padėti sutrikusios psichikos ir intelekto žmonėms patenkinti jų būtinus dvasinius ir fiziologinius poreikius;
2. Sudaryti gyventojams kuo geresnes gyvenimo sąlygas;
3. Siekti kiek įmanoma atstatyti gyventojų gebėjimus rūpintis savimi;
4. Skatinti juos integruotis visuomenėje;
5. Saugoti bei ginti jų teises ir interesus.

Pagrindinis socialinės globos namų uždavinys – teikti gyventojams socialines, psichologines, kultūrines, dvasines, buitines-materialines paslaugas ir sudaryti tinkamas socialinės, medicininės ir darbinės reabilitacijos sąlygas.

Įstaigos gyventojams paslaugas teikia 15 socialinių darbuotojų, 124 socialinio darbuotojo padėjėjai, 3 gydytojai, 17 slaugytojų, 38 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Globos namai turi kirpyklą, biblioteką, baseiną, koplytėlę, kompiuterių klasę, kineziterapijos salę, sportinių užsiėmimų kambarį, sporto aikštyną, veikia viešas interneto prieigos taškas.

Įstaiga eksploatuoja savo vandenvietę su vandentiekio tinklais, valymo įrengimus su kanalizacijos tinklais, vidaus elektros tinklus, apšildymo sistemą su šiluminiais mazgais. Šilumos energiją tiekia UAB “Rokmedis“, kuri eksploatuoja katilinę.