Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93„Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.68-2510)

Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas 2007 m. vasario 20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr, A1-46 (Žin., 2007, Nr. 24-931). Aprašas. 1 priedas. 2 priedas. 3 priedas. 4 priedas. 5 priedas. 6 priedas. 7 priedas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-68 „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr. 32-1163).1