VAKARONĖ VIENIŠŲ ŠIRDŽIŲ KLUBE „SVAJA“

Gruodžio mėn. 8 dieną biržiečių vienišų širdžių klubo „Svaja“ prezidentė Stasė Juodgudienė savo narius ir bendraminčius sukvietė į vakaronę. Rinkosi tie, kuriems prailgs­ta na­mie il­gi va­ka­rai, ku­rie no­ri kul­tū­rin­gai pa­si­bū­ti drau­ge, paį­vai­rin­ti veik­lą. Į klu­bą „Svaja“su­si­bū­rę vie­no li­ki­mo žmo­nės: ne­su­kū­rę šei­mų, iš­si­sky­rę, naš­liai.

Groti vakaronėje pakvietė mūsų globos namų estrados studijos grupę „Mes norime dainuoti“. Pageidavo gyventojų gaminamų darbelių pažiūrėti, o patikusius ir įsigijo.

Klubo prezidentė pasvei­ki­no klu­bo na­rius artėjančių švenčių proga, įžiebė salėje papuoštą eglutę. Dė­ko­jo visiems susirinkusiems, lin­kė­jo smagaus pasibuvimo ir kad nors šį vakarą nebūtų nė vie­nos šir­dies vie­ni­šos.

Šian­dien čia links­ma ir sma­gu. Skemų SGN estrados studijos grupė „Mes norime dainuoti“ pasisten­gė, kad taip jaus­tųsi visi vakaronės dalyviai.

Mūsų globos namų gyventojų muzika labai patiko biržiečiams. Jie šoko, lingavo, dainavo kartu, o išlydėdami klausė, kada vėl būtų galima jus pasikviesti?

Mes įsitikinome, kad „Sva­ja“ ne vie­ni­šų, o nuo­šir­džių šir­džių klu­bas. Namo parsivežėme netik gerą nuotaiką, bet ir dovanų – naminių konservuotų produktų, biržiečių gaminamų saldumynų.

Dėkojame už Jūsų širdžių šilumą!

Užimtumo specialistai Irena Balčiūnienė ir Ričerdas Balčiūnas